РЕГУЛАТИВА. УЧЕСНИЦИ.

ПРАВИЛА. ДОКУМЕНТИ.

Агент за порамнување

Учесници во клиринг

Учесници во клиринг – се сите банки регистрирани за вршење на домашен платен промет во Република Македонија, Трезорот при Министерството за финансии (Трезор на МФ) и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Трезорот на Фондот).