ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Во 2019 година во клирингот на мали меѓубанкарски плаќања учествуваа 14 банки, како и Трезорот на Министерството за финансии и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување со сметки во НБРМ.

Основни информации

16


Учесници во клиринг


3.965.271


Вкупен број на сметки во ЕРТС


25.209.336


Годишен број на трансакции

Број на платни трансакции


Нето/бруто покриеност


Просечен износ на трансакции


Вкупен број на сметки во ЕРТС